Vdesk

Vdesk cho phép tạo các "biểu tượng" (icons) của chương trình trên nền các trình quản lý window nhỏ gọn như blackbox, openbox, fluxbox, waimea, xfce4, etc. Dựa trên ý tưởng của idesk và được viết lại toàn bộ.

Tính năng

Vdesk có tất cả các tính năng của idesk và:
 • Tạo "biểu tượng" với giao diện "hộp thoại"
 • Hiển thị trang thái mouse khi nạp chương trình
 • Thay đổi ảnh nền
 • Chạy trên Linux và BSD

Tải mã nguồn

Với người dùng thông thường:

Với lập trình viên:

  $ cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sf.net:/cvsroot/xvnkb login
  $ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.sf.net:/cvsroot/xvnkb co vdesk
  

Cài đặt

Vdesk cần các chương trình và thư viện lập trình sau đây khi biên dịch:

  $ ./configure
  $ make
  $ su
  # cp vdesk /usr/local/bin/vdesk
  $ vdesk

Thêm các dòng sau vào file cấu hình ~/.vdesk/config để cho phép hiển thị ảnh nền:

  Background.Source: ~/.vdesk/backgrounds
  Background.Delay: 3
  Background.Mode: Stretch

Chép bất cứ loại ảnh nền nào mà bạn thích vào ~/.vdesk/backgrounds:

  $ mkdir ~/.vdesk/backgrounds
  $ cp /path/to/myscreen.png ~/.vdesk/backgrounds/

Khởi động lại vdesk

Thêm vdesk vào startx /usr/X11R6/lib/X11/xinit hoặc ~/.xinitrc:

  $ vdesk &
  $ /usr/local/bin/fluxbox

Một vài hình ảnh

Ảnh 1
image 1
gửi bởi: Hoàng

Ảnh 2
image 2
gửi bởi: Larry

Ảnh 3
image 3
gửi bởi: Hoàng

Ảnh 4

gửi bởi: MrChuoi

Ảnh 5

gửi bởi: MrChuoi

Ảnh 6

gửi bởi: MrChuoi


Xem trang gốc tại đây.