Các dự án linh tinh khác

 1. Kernel:
  Cho phép dùng các tham số với trình thông dịch trong binfmt_misc
 2. XChat plugins:
  Chuyển đổi VIQR thành UTF-8 bản 1.8
  Chuyển đổi VIQR thành UTF-8 bản 1.8.1 (for xchat 2.4.x)
 3. Links browser:
  Links 2.1pre9 hỗ trợ XIM (dùng với xvnkb trong cvs)
  Links 2.1pre9 sửa VIQR
  Links 0.98 thêm UTF-8
  Links 0.98 sửa VIQR
  Links 0.98 UTF+VIQR patch
  Links2 Graphic fonts
 4. FT Char Extractor (ttf,type1 to png):
  FT Char Extractor 0.4
  FT Char Extractor 0.3
  FT Char Extractor 0.1
 5. Fluxbox:
  Fluxbox w/ Vietnamese interface (vi_VN-UTF-8)
 6. Idesk:
  idesk-0.3.5-4.tar.bz2
  idesk-0.3.5-3.tar.bz2
  idesk-0.3.5-2.tar.bz2

Một vài hình ảnh