Xvnkb

Bộ gõ tiếng Việt cho X-window
 1. Bản đang phát triển (CVS):
  • Duyệt CVS
  • Lấy mã nguồn từ cvs (nhấn <Enter> khi được hỏi Password):
   cvs -z3 -d ':pserver:anonymous@xvnkb.cvs.sf.net:/cvsroot/xvnkb' login
   cvs -z3 -d ':pserver:anonymous@xvnkb.cvs.sf.net:/cvsroot/xvnkb' checkout xvnkb
   $ cd xvnkb
   $ ./autogen.sh
   $ ./configure
   $ make
  • "Vọc" xvnkb:
 2. Phiên bản 0.2.9a : (26/02/2006)
 3. Phiên bản 0.2.9 : (14/03/2005)
 4. Phiên bản 0.2.8a: (11/02/2004)
  • Bzip2 package
  • Biên dịch:
  • $ tar xjvf xvnkb-0.2.8a.tar.bz2
   $ cd xvnkb-0.2.8a
   $ ./configure
   $ make && make install
 5. Phiên bản 0.2.8: (17/01/2004)
  • Bzip2 package
  • Biên dịch:
  • $ tar xjvf xvnkb-0.2.8.tar.bz2
   $ cd xvnkb-0.2.8
   $ ./configure
   $ make && make install
 6. Bản 0.2.7b = 0.2.7a + KDE-3.1+ patch: (7/10/2003 - 23:03)
  • Gói Bzip2
  • Gói Debian woody/unstable (19/11/2003)
   - Do anh Nguyen Duy Tho <tnd at elca.com.vn> cung cấp
  • Gói RPM cho Mandrake9.2 (15/11/2003)
   - Do anh Larry Nguyen <larry at vnlinux.org> cung cấp
  • Gói RPM cho RedHat9 (15/10/2003)
   - Do anh VnPenguin cung cấp

   * Sau khi cài đặt gói RPM, chạy lệnh xvnkb_setup.sh để hoàn tất quá trình cài đặt:
   $ /usr/local/share/xvnkb/xvnkb_setup.sh
 7. Các phiên bản cũ